เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Certified in Cybersecurity (CC)”

วันที่ 16 ธันวาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Certified in Cybersecurity (CC)” โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ทรงพล ตีระกนก อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษางานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) และการเตรียมความพร้อมในการสอบใบรับรองวิชาชีพด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Certified in Cybersecurity (CC)) ให้แก่ผู้สนใจ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Webex Meetings
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Certified in Cybersecurity (CC)” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้พื้นฐานด้าน Cybersecurity อาทิ Security Principles, Business Continuity (BC), Disaster Recovery (DR) & Incident Response Concepts, Access Controls Concepts และ Network Security & Cryptography ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และทักษะทางพื้นฐานด้าน Cybersecurity เพียงพอต่อการสอบใบรับรอง Certified in Cybersecurity (CC) ในอนาคต รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับองค์กรที่ตนเองสังกัดต่อไป
 
ทั้งนี้ Certified in Cybersecurity (CC) เป็นใบรับรองวิชาชีพด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ออกโดย International Information Systems Security Certification Consortium (ISC)² ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับความน่าเชื่อถือจากทั่วโลก และได้รับการยอมรับเป็นวงกว้าง ในฐานะใบรับรองด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับมืออาชีพ