เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการ “หลักสูตรอบรมเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT สำหรับนักเรียน โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร”

วันที่ 5 มกราคม 2567 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร จัดโครงการอบรมให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย “หลักสูตรอบรมเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT สำหรับนักเรียน โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร” จำนวน 59 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม ณ ลาน Innovative Space คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
โครงการ “หลักสูตรอบรมเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT สำหรับนักเรียน โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สูงขึ้น นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนตามปกติ สามารถนำทักษะ ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ไปต่อยอดองค์ความรู้การเรียนในอนาคตได้ รวมทั้งยังเป็นการพัฒนากระบวนการคิดให้เป็นระบบยิ่งขึ้น
 
การอบรมในครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.ทิพาจินต์ ไทยพิสุทธิกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ “Basic with ChatGPT” จากนั้นเป็นกิจกรรมนั่งรถรางชมบรรยากาศโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา พร้อมเข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ และพาชมห้องปฏิบัติการวิจัย สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนของคณะ ICT อาทิ ห้องปฏิบัติการ IoT ห้องปฏิบัติการวิจัย Mahidol-Bremen Medical Informatics Research Unit (MIRU Lab) ห้องเรียน Smart Classroom และปิดท้ายด้วยการแนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) และ สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ณ ห้อง MultimedEx ชั้น 4 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา