เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “WHAT IS ERP? AND WHY WE NEED ONE?”

วันที่ 17 มกราคม 2567 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ ที่ปรึกษาคณบดี และ ดร. ทิพาจินต์ ไทยพิสุทธิกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำรายวิชา ทสวด201 โจทย์และประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม 2 (ITDS201 Industry Problems and Experiences 2) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “WHAT IS ERP? AND WHY WE NEED ONE?” โดยได้รับเกียรติจากคุณ จิระวัฒน์ เอี้ยวฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ทรีนิตี้ รูทส์ จำกัด ซึ่งเป็นศิษย์เก่า ICT รุ่น 2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ Enterprise Resource Planning (ERP) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ณ ห้อง IT204 ชั้น 2 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา