เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประสบการณ์การทำธุรกิจ Chatbot”

วันที่ 15 มกราคม 2567 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตินันท์ ตันติธรรม และ ดร. ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล อาจารย์ประจำรายวิชา ทสวด 101 โจทย์และประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม 1 (ITDS101 Industry Problems and Experiences 1) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประสบการณ์การทำธุรกิจ Chatbot” โดยได้รับเกียรติจากคุณ ชนกานต์ ชินชัชวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Robolingo จำกัด (Zwiz.AI) ซึ่งเป็นศิษย์เก่า ICT รุ่น 7 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการก่อตั้งบริษัท และการทำธุรกิจด้าน Chatbot ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ณ ห้อง IT204 ชั้น 2 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา