เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Path to Success for Scrum Practitioners”

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุเนตนันท์ อาจารย์ประจำรายวิชา ทสคพ379 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงปฏิบัติ (ITCS379 Practical Software Engineering) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Path to Success for Scrum Practitioners” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจากคุณชัญนัน เศรษฐ์พิทักษ์ Scrum Master & Software Engineer, London Stock Exchange Group (LSEG) ซึ่งเป็นศิษย์เก่า ICT รุ่น 5 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ “Path to Success for Scrum Practitioners” ซึ่ง Scrum เป็น Framework ที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม ทำให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง และยังเป็น Framework ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานแบบ Agile ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ณ ห้อง IT321 ชั้น 3 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา