เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “How in silico study accelerate life science?”

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ศรีสุภาพ อาจารย์ประจำรายวิชา ทสศท164 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางชีววิทยา (ITGE164 Computer Application in Biology) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “How in silico study accelerate life science?” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากคุณอานนท์ ปุ้ยตระกูล บรรณาธิการเว็บไซต์ arnondora.in.th ซึ่งเป็นศิษย์เก่า ICT รุ่น 12 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ “Silico Study” หรือการศึกษาโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองโมเดลของสิ่งมีชีวิตและระบบต่างๆ แทนที่การทดลองในร่างกายสัตว์หรือมนุษย์ ที่ไม่สามารถทำได้จริงในห้องปฏิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 ชั้น 1 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา