เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Exploring NDID and Blockchain Technology for Digital ID”

วันที่ 10 มกราคม 2567 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ ที่ปรึกษาคณบดี และ ดร. ทิพาจินต์ ไทยพิสุทธิกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี อาจารย์ประจำรายวิชา ทสวด 201 โจทย์และประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม 2 (ITDS201 Industry Problems and Experiences 2) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Exploring NDID and Blockchain Technology for Digital ID” โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ฉกรรจ์ พราหมณ์แก้ว Chief Technology Officer (CTO) บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด (NDID) ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ และ นวัตกรรม Digital ID ที่สร้างบนเทคโนโลยี Blockchain ของบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด (NDID) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ณ ห้อง IT204 ชั้น 2 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา