เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Data Engineering in Real World”

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย ผศ.ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำรายวิชา ทสคพ 495 หัวข้อพิเศษทางระบบฐานข้อมูลและระบบเชิงฉลาด (ITCS495 Special Topics in Databases and Intelligent Systems) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Data Engineering in Real World” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังศึกษาในสาขาวิชา ระบบฐานข้อมูลและระบบเชิงปัญญา (Database and Intelligent Systems)   โดยได้รับเกียรติจาก   คุณฐานันท์ ทรัพย์ธำรงค์ Senior Data Platform Engineer บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นศิษย์เก่า ICT รุ่น 13 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานในสายงานด้าน Data Engineer ณ ห้อง IT305 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา