เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปี 2566 จาก สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ขอแสดงความยินดีกับ Mr. Phat Nguyen Huu นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) โดยมี ผศ.ดร. ปรีชา ตั้งวรกิจถาวร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2566 (Thesis Partially Support Scholarship 2023) จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มูลค่าทุน 15,000 บาท เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา ณ ห้อง 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน เป็นทุนที่สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสรรและมอบให้แก่นักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีคุณภาพที่เป็นเลิศยิ่งขึ้น

ขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก Facebook: Faculty of Graduate Studies, Mahidol University