เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลชมเชย จากการแข่งขันในโครงการ “Capital Market Datathon”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ขอแสดงความยินดีกับ นายภูริช คงมนต์ นายชยุตม์ ปิยะโอสถสรรค์ และนายภูมิธรรม อัครสิริวงศ์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 4 จากทีม BigBox ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท จากการแข่งขันในโครงการ “Capital Market Datathon” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 5 โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท
 
“Capital Market Datathon” เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสร้างการรับรู้ ส่งเสริม และขยายผลให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดของ ก.ล.ต. (SEC Open Data) ผ่านรูปแบบการแข่งขันออกแบบแนวคิดและต้นแบบ เพื่อนำไปสร้างนวัตกรรมหรือบริการที่ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อภาคประชาชนและภาคธุรกิจ
 
คณะ ICT ขอแสดงความชื่นชมนักศึกษาทั้ง 3 คน มา ณ โอกาสนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของคณะฯ เป็นอย่างยิ่ง