เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ The 7th International Conference on Information Technology (InCIT 2023)

ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 7th International Conference on Information Technology (InCIT 2023)” ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (CITT) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ผลงานที่นักศึกษานำเสนอเป็นผลงานจากการเข้าร่วม โครงการ Summer Internship ระหว่าง คณะ ICT ม.มหิดล National Central University และ School of Information Management ประเทศไต้หวัน ดังนี้

  • ผลงาน เรื่อง “Explainable AI-supported Evaluation and Comparison on Credit Card Fraud Detection Models” นำเสนอโดย นางสาวชนิสรา โคตรชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จัดทำผลงาน ร่วมกับนางสาวแพรวศุภางค์ ฉันท์เรืองรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมี ดร. ทิพาจินต์ ไทยพิสุทธิกุล รศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT ม.มหิดล ร่วมกับ Prof. Dr. Hsu Wen-Chin และ Sun Yi-Chun from the School of Information Management ประเทศไต้หวัน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  • ผลงาน เรื่อง “Statistical Comparison of ARIMA Order Performance in the Stock Market.” นำเสนอโดย นายชนาธิป ดีมี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จัดทำผลงาน ร่วมกับ นายกีรติ งามพิศ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะ ICT ม.มหิดล โดยมี Min-Te Sun, Mrs. Kotcharat Kitchat จาก Wireless Ad-Hoc and Sensor Networks Lab, National Central University ประเทศไต้หวัน ร่วมกับ ดร. ทิพาจินต์ ไทยพิสุทธิกุล และ ผศ. ดร. ธนพล นรเสฏฐ์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT ม.มหิดล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 7th International Conference on Information Technology (InCIT 2023)” เป็นเวทีระดับนานาชาติสำหรับนำเสนอบทความวิจัยในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ พร้อมส่งเสริมงานวิชาการที่ครอบคลุมเทคโนโลยีอัจฉริยะและนวัตกรรมเพื่ออนาคตของสังคม โดยในปีนี้หัวข้อการประชุม คือ “Shaping a Greener Tomorrow: Integrating Sustainable Innovations and Transformations for a Resilient Society” ซึ่งเน้นการให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในบริบทของการระบาดของโรค COVID-19