เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Financial Audit and Ethics”

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย ดร. วรลักษณ์ วงษ์เอก อาจารย์ประจำรายวิชา ทสคพ402 จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์และธุรกิจ (ITCS402 Computer and Business Ethics) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Financial Audit and Ethics” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจากคุณธันวา วาทหงษ์ Head of Compliance, Risk, and Anti-Fraud at Ascend Bit เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องทางการเงิน และจรรยาบรรณทางการเงิน ณ ห้อง IT204 ชั้น 2 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา