เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

7 ผลงานวิจัย คณะ ICT ม. มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ขอแสดงความยินดีกับ 7 ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าที่ได้รับ “รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 โดยผลงานที่ได้รับรางวัล มีดังนี้
 
รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
 
  • ผลงานวิจัยเรื่อง “การใช้การเรียนรู้เชิงลึกแบบสามมิติร่วมกับการใช้ข้อมูลตำแหน่งพิกัดในการแยกส่วนหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าส่วนช่องท้องจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (A Retrospective Study of 3D Deep Learning Approach Incorporating Coordinate Information to improve the Segmentation of Pre- and Post-operative Abdominal Aortic Aneurysm)”
    • ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
    • Professor Dr. Peter Haddawy รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะ ICT
    • รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT และหัวหน้ากลุ่มวิจัย Machine Vision and Information Transfer Lab (MVIT)
 
  • ผลงานวิจัยเรื่อง “การจำลองสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการเดินของสุนัขในการแพร่ระบาดและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข (Simulation of Scene Generator and Dogs Walking Habit in Canine Rabies Epidemic and Control)”
    • รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT และหัวหน้ากลุ่มวิจัย Machine Vision and Information Transfer Lab (MVIT)
    • รองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์อนุวัตน์ วิรัชสุดากุล ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์
    • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    • นายสัตวแพทย์ ดร.วีรพงษ์ ธนพงศ์ธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (โรคพิษสุนัขบ้า) สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    • นายจิราวัชร์ จิวัฒน์ธนากุล ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน คณะ ICT
    • นายชวพัฒน์ ยงจิตติกรกุล ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน คณะ ICT
 
  • ผลงานวิจัยเรื่อง “การค้นหาและแสดงข้อมูลโควิด-19 ในภาพการตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (COVID-19 Detection and Heatmap Generation in Chest X-Ray Images)”
    • ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
    • รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT และหัวหน้ากลุ่มวิจัย Machine Vision and Information Transfer Lab (MVIT)
    • รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ตรงธรรม ทองดี ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
    • รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช สายวิรุณพร ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
    • นางสาวปุณยนุช บวรจิณณ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT
    • นายกฤตณัฐ สุทัศนานนท์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT
    • ดร.ศรัฐฐา กาญจนปรีชากร ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT
 
รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
 
  • วิทยานิพนธ์เรื่อง “การเพิ่มความเร็วของการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยวิธีการแบบการเรียนรู้เชิงลึกบนข้อมูลความถี่เชิงพื้นที่ (Accelerating MR Imaging Using Deep Learning on Spatial Frequency Data)”
    • ดร.ศรัฐฐา กาญจนปรีชา ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT และหัวหน้ากลุ่มวิจัย Machine Vision and Information Transfer Lab (MVIT) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
 
  • วิทยานิพนธ์เรื่อง “พัฒนาปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิเคราะห์คลื่นสัญญาณจากร่างกายคน (Learning from Biosignals)”
    • ดร.อัคร สุประทักษ์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT โดยมี Professor Dr. Yike Guo, Department of Computing, Imperial College London เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
 
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
 
  • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
   • ผลงานเรื่อง “แอปพลิเคชันเชิงโต้ตอบที่ควบคุมด้วยการเคลื่อนไหวผ่านระบบกล้องเพื่อพัฒนาทักษะการประสานระหว่างการเคลื่อนไหวของมือ และการมองเห็นในกิจกรรมบำบัด (Computer Vision Based Interactive Application to Improve Eye-hand Coordination Skill in Occupational Therapy)”
    • รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT และหัวหน้ากลุ่มวิจัย Machine Vision and Information Transfer Lab (MVIT) 
    • นายพันธกร สถาปนาสกุล ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) รุ่น 17
    • นายอัครพงศ์ สิริเลิศสุนทร ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) รุ่น 17 
    • นายดลวรรธน์ ศาศวัตเตชะ ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) รุ่น 17
  •  
  • สาขาการศึกษา
   • ผลงานเรื่อง “เอไอไทยเจน: แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AIThaiGen: Al Learning Platform)”
    • รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    • รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT และหัวหน้ากลุ่มวิจัย Machine Vision and Information Transfer Lab (MVIT)
    • นายเชิญฉัตร ทรงศักดิ์ศุภโชค นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
    • Mr. Zaw Htet Aung นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   •  
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการประกาศผลการพิจารณารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้ที่ https://www.nrct.go.th/news/pr/ประกาศผลการพิจารณารางวัลการวิจัยแห่งชาติ-2567
 
ขอขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก: เว็บไซต์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)