เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566 และมีผลงานวิจัยในเกณฑ์ Mahidol University’s Top 1% Researchers ประจำปี 2566

วันที่ 22 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวงศ์ ทั่วรอบ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี จาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566 (Thailand Inventors’ Day 2023) และในโอกาสเดียวกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ ยังได้รับมอบช่อดอกไม้ และประกาศนียบัตรเนื่องในโอกาสที่มีผลงานวิจัยในเกณฑ์ Mahidol University’s Top 1% Researchers ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวงศ์ ทั่วรอบ ได้นำผลงานร่วมจัดแสดงและเข้ารับพระราชทานรางวัลการวิจัยแห่งชาติ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัล ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566 (Thailand Inventors’ Day 2023) จัดขึ้น โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (Driving Thai Economy and Society through Inventions and Innovations)”

ผลงานที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย 4 ผลงาน แบ่งเป็น 2 สาขา ดังนี้

  • รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

     1) ผลงานเรื่อง “สิมิลัน (PSIMILAN): ระบบประมวลผลและแสดงข้อมูลผลกระทบทางจิตวิทยาและสุขภาพจิตระดับประชากรโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวงศ์ ทั่วรอบ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT ดร.ธนิสา ทวิชศรี นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ดร.ธนพล นรเสฏฐ์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT นายกฤติน ชาตรีนันท์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นายอนนต์ กังพานิช และนายธนวินท์ วิจิตร ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) คณะ ICT

      2) ผลงานเรื่อง “เครื่องมือโต้ตอบสำหรับการสร้างโมเดลสามมิติของเฝือกจมูกแบบกำหนดเอง” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหัวหน้ากลุ่มวิจัย Machine Vision and Information Transfer Lab (MVIT) คณะ ICT ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ณัชชา ยอดระบำ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ แพทย์หญิง ไอริณ ชัยกังวาฬ โรงพยาบาลศิริราช และนายรชต เตชะวิจิตรจารุ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน คณะ ICT

  • รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

     1) ผลงานวิจัยเรื่อง “การใช้การเรียนรู้เชิงลึกแบบสามมิติในการแยกส่วนไขมันภายในเยื่อหุ้มหัวใจในภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ก่อนและหลังฉีดสารทึบรังสี” โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหัวหน้ากลุ่มวิจัย Machine Vision and Information Transfer Lab (MVIT) และ Professor Dr. Peter Haddawy รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะ ICT

     2) ผลงานวิจัยเรื่อง “การคาดการณ์ระดับน้ำจากข้อมูลภาพกล้องวงจรปิดและข้อมูลในอดีตของปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำฝนสะสม และความสูงของน้ำในแม่น้ำ เพื่อการจัดการภัยพิบัติ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหัวหน้ากลุ่มวิจัย Machine Vision and Information Transfer Lab (MVIT) และนางสาวปุณยนุช บวรจินต์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ ยังมีผลงานวิจัยในเกณฑ์ Mahidol University Top 1% Researchers ประจำปี 2566 ของมหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำรายชื่อคณาจารย์มีผลงานวิจัยในเกณฑ์ Mahidol University’s Top 1% Researchers เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีความวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลจนมีผลงานดีเลิศในสาขาวิชาต่างๆ โดยได้จัดทำข้อมูลจากเกณฑ์ผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ

คณะ ICT ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 2 ท่านที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติดังกล่าว นับเป็นเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจแก่คณะฯ เป็นอย่างยิ่ง

ขอขอบคุณภาพประกอบจากกองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล