เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประสบการณ์การทำธุรกิจ Chatbot”

วันที่ 22 มีนาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล อาจารย์ประจำรายวิชา ทสวด 101 โจทย์และประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม 1 (ITDS101 Industry Problems and Experiences 1) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประสบการณ์การทำธุรกิจ Chatbot” โดยได้รับเกียรติจาก คุณชนกานต์ ชินชัชวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Robolingo จำกัด และศิษย์เก่า ICT รุ่น 7 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการก่อตั้งบริษัทและการทำธุรกิจด้าน Chatbot ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ณ ห้อง IT204 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา