เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “ICT X DST Songkran Festival งานวัดตระการตา สงกรานต์เพลินใจ”

วันที่ 12 เมษายน 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ นักศึกษาทุนระหว่างปี ประเภททุนนักศึกษากิจกรรม ประกอบด้วย นางสาวนพิดา จงเจริญกิจ ชั้นปี 4 นางสาวอรรจน์ชญาณ์ ศรีมงคลธนา และนายนวพฤฒ ทรายมูล ชั้นปี 3 นางสาวเพ็ญพิชชาภา ภัณฑารักษ์สกุล และนางสาวเพียงฟ้า บุญแก้ว ชั้นปี 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) นายยุทธพิชัย พรมนอก ชั้นปี 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) จัดกิจกรรม “ICT X DST Songkran Festival งานวัดตระการตา สงกรานต์เพลินใจ” ณ ลาน Innovative Space คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กิจกรรม “ICT X DST Songkran Festival งานวัดตระการตา สงกรานต์เพลินใจ” เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาทุนฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ตลอดจนเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้องของนักศึกษาทั้ง 2 หลักสูตร และคณาจารย์ ภายในงานมีกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย อาทิ การรดน้ำขอพรจากผู้แทนคณาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการกำกับกิจกรรมนักศึกษา ได้แก่ อาจารย์ผกาพร เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี ดร.ธนพล นรเสฏฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา ดร.จิดาภา ไกรสังข์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและหลักสูตร ดร.ทิพาจินต์ ไทยพิสุทธิกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ Mr. Brian Marcar อาจารย์สอนภาษาต่างประเทศ อีกทั้ง ยังมีกิจกรรมร้อง เล่น เต้น กิน และเกมการละเล่นต่างๆ ให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรได้ร่วมสนุกภายใต้บรรยากาศงานวัดแบบไทยๆ อีกด้วย