เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “IT Audit in Practices”

วันที่ 16 มกราคม 2567 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย ดร. อัษฎารัตน์ คูรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการจัดการความเสี่ยงและความมั่นคงทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำรายวิชา ทสวด355 การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDS355 IT Auditing) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “IT Audit in Practices” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากคุณพุธ นาทีสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ ภายในองค์กร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 103 ชั้น 1 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา