โครงการหลักสูตรอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2013: MOS-Excel 2013 ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certificate ครั้งที่ 2

June 24, 2019 to June 28, 2019 09.00 A.M. - 04.00 P.M.

หลักการและเหตุผล

ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ ถูกคิดค้นและพัฒนามาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง เป็นทียอมรับว่า ความรู้ ทักษะและสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความจำเป็นต่อการสื่อสาร (Communication Skill) และการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมการทำงานและคำนวณเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน (Problem Solving Skill) ถือเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อนักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรในองค์กร ทั้งเอกชนหรือภาครัฐ ต้องปรับตัวเพื่อเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา (Life Long Learning) เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์สังคมในอนาคตอย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน ชุดโปรแกรม Microsoft Office เวอร์ชั่น 2013  โดยเฉพาะ Microsoft Excel กำลังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ในฐานะเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตและนำเสนอสื่อเพื่อการเรียนการสอนหรือการนำเสนองานต่างๆ  ซึ่งเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในโลกของข้อมูลยุคปัจจุบัน โปรแกรมดังกล่าวมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการจัดการอยู่หลากหลาย การที่ผู้ใช้งานสามารถใช้เครื่องมือเหล่านั้นมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ลดเวลาและพลังงานในการจัดการเอกสารต่างๆ ลงได้มากทีเดียว

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2013: MOS-Excel จึงได้จัดโครงการหลักสูตรอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2013: MOS-Excel 2013 ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certificate ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้ Excel 2013, ให้แก่ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน การเรียนและในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดการ

โครงการหลักสูตรอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2013:
MOS-Excel 2013 ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certificate ครั้งที่ 2
โดย ดร. วุฒิชาติ แสวงผล / นางสาว ศิริพร โรจนโกศล / นางสาว สุจิรา รัชตะพงศ์ธร
MOS-Excel 2013 อบรม 24 – 25 มิถุนายน 2562 และติวสอบ 28 มิถุนายน 2562
ณ ห้อง IT212 ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

วันเวลา หัวข้อ
วันที่หนึ่ง (9.00 – 12.00, 13.00-16.00)
 • อบรมเนื้อหาหลักสูตร
วันสอง (9.00 – 12.00, 13.00-16.00)
 • อบรมเนื้อหาหลักสูตร
วันสาม (9.00 – 12.00, 13.00-15.00)
 • ติว
วันสาม (15.00-16.00)
 • สอบ Certificate

วิทยากร

ดร. วุฒิชาติ แสวงผล
อาจารย์ประจำคณะ

นางสาว ศิริพร โรจนโกศล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานสารสนเทศและระบบ

นางสาว สุจิรา รัชตะพงศ์ธร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

วิธีการชำระเงินและหลักฐานการสมัคร
ประเภทการลงทะเบียนอบรม
นักศึกษา มหิดล
บุคลากร มหิดล
บุคคลภายนอก
อบรมและติวพร้อมสอบ
Certificate
(3 วัน รวม18ชั่วโมง)
3,200 บาท
3,800 บาท
4,200 บาท
อบรมอย่างเดียว
(2 วัน รวม12ชั่วโมง)
2,000 บาท
2,500 บาท
3,000 บาท
ติวพร้อมสอบ Certificate
(1 วัน 6ชั่วโมง)
1,500 บาท
1,700 บาท
2,000 บาท
สอบ Certificate อย่างเดียว
(1 ชั่วโมง)
1,000 บาท
1,200 บาท
1,500 บาท
โอนเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ 016-210322-3
สาขา “ ศิริราช” หรือ
ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT
หลักฐานที่ใช้
1. สำเนาใบโอนเงิน
2. สำเนาบัตรนักศึกษา
ใช้วิธีการตัดโอนเงินระหว่างหน่วยงาน
หลักฐานที่ใช้
1. สำเนาหนังสืออนุมัติเข้าร่วมโครงการ หรือ สำเนา ตัดโอนลงนามอนุมัติ โดยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
2. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล
โอนเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่016-210322-3
สาขา “ ศิริราช” หรือ
ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT
หลักฐานที่ใช้
1. สำเนาใบโอนเงิน
2. สำเนาบัตรประชาชน
และสแกนสำเนาเอกสารการชำระเงินมาที่ คุณสารัชย์ เจี่ยภักดี sarachaya.chi@mahidol.ac.th เพื่อยืนยันการเข้าอบรม
(***ขออภัยสำหรับท่านที่ชำระและส่งสำเนาเอกสารหลักฐานมาแล้ว)
Share:
 • 1
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  1
  Share

Copyright © 2018. All rights reserved. Faculty of ICT, Mahidol University.

ThailandEnglish