Our website uses cookies to provide you with a better online experience. Please select “Accept”.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน

ลำดับ

ชื่อ – นามสกุล

หมายเหตุ

นาย อนุวัฒน์ ปทุมสูติ

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกอันดับสำรอง

ลำดับ

ชื่อ – นามสกุล

หมายเหตุ

นางสาว ณัฏฐา สงวนวงศ์

สำรองอันดับที่ ๑

นางสาว จีรนันท์ การบรรจง

สำรองอันดับที่ ๒

นาย ธวัชธิเดช แซ่ติ้ว

สำรองอันดับที่ ๓