โครงการอบรมการใช้งานโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) รุ่นที่ 2

August 21, 2019 to August 22, 2019 09.30 A.M. - 4.30 P.M.

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันความสนใจและความต้องการ software ประเภท Artificial Intelligence (AI) นั้นมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสินค้าหรือนวัตกรรมที่ใช้ AI เป็นองค์ประกอบได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น อาทิ เช่น การสอบถามข้อมูลทั่วหรือการสั่งการด้วย (personal assistants) หรือ การประมวลภาพถ่ายจากโทรศัพท์ เคลื่อนที่ให้มีความสวยงาม เทคโนโลยีทิี่เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้ software ที่ใช้ AI เป็นที่ยอมรับและสามารถนำ ไปใช้งานได้จริงอย่างแพร่หลายในปัจจุบันคือ การเรียนรู้เชิงลึก หรือเป็นที่รู้จักในนาม Deep Learning

ในประเทศไทยนั้นการเข้าถึงองค์ความรู้ที่สามารถนำเอา Deep Learning ไปสร้างสรรค์นวัตกรรมใน อุตสาหกรรมต่างๆ ยังมีอยู่เป็นปริมาณน้อย ดังนั้นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดการอบรมเพื่อแนะนำและปูพื้นฐานให้กับบุคคลากรด้าน IT ของประเทศไทย เพื่อที่จะสามารถนำเอา Deep Learning ไปสร้างสรรค์หรือพัฒนาต่อยอดให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ในอุตหกรรมต่างๆ

กำหนดการ

การใช้งานโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) รุ่นที่ 2
โดย ดร. ธนพล นรเสฏฐ์ และ ดร. อัคร สุประทักษ์
วันที่ 21-22 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 9.30 น. – 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 25 อาคารมิว (วิทยาลัยการจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 หัวข้อวิชา
9:30 – 10:30 Introduction to Machine Learning
10:30 – 12:30 Deep Learning Basic
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 14:30 Design Patterns for Images
14:30 – 15:00 Existing Architectures for Images
15:00 – 16:30 Transfer Learning for Images
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 หัวข้อวิชา
9:30 – 11:30 Model Selection
11:30 – 12:30 Text Preprocessing
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 15:00 Design Patterns for Text
15:00 – 16:30 Transfer Learning for Text

วิทยากร

ดร. ธนพล นรเสฏฐ์
อาจารย์ประจำคณะ ICT ม.มหิดล

ดร. อัคร สุประทักษ์
อาจารย์ประจำคณะ ICT ม.มหิดล

แบบประเมินออนไลน์

 • แบบประเมินออนไลน์ คลิก

วิธีชำระเงิน

อัตราค่าธรรมเนียม หลักฐานและวิธีการชำระเงิน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 4,800 บาท โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรนักศึกษา

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล 5,400 บาท ใช้วิธีการตัดโอนเงินระหว่างหน่วยงาน

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาหนังสืออนุมัติเข้าร่วมโครงการ หรือ สำเนา

ตัดโอนลงนามอนุมัติ โดยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

2. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

หรือ

โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

บุคคลทั่วไป 6,000 บาท โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรประชาชน

Email สำเนาเอกสารหลักฐานมาที่ sarachaya.chi@mahidol.ac.th (*เอกสารฉบับจริงยื่นหน้างาน *)
Share:
 • 1
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  1
  Share

Copyright © 2018. All rights reserved. Faculty of ICT, Mahidol University.

ThailandEnglish