คณะ ICT ม.มหิดล ร่วมกับ บริษัท เอ อาร์ ไอ ที โครงการทดสอบความรู้ด้านดิจิทัล IC3 Digital Literacy Certification สำหรับนักศึกษา

February 21, 2018 01.00 PM - 05.30 PM

หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนาดิจิทัลของประเทศ (Thailand Digital Government) ของทางภาครัฐ ที่ต้องการส่งเสริม และสนับสนุน ให้ประชาชนในประเทศไทยมีความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมีศักยภาพ โดยครอบคลุมทุกภาคส่วนคือ ประชาชน ข้าราชการ นักศึกษา พนักงานเอกชน และผู้บริหารระดับต้น โดยมีการจัดเครื่องมือวัดความรู้แยกตามกลุ่มเป้าหมาย
โดยคณะ ICT มีโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและสอบวัดระดับความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้าน ICT ตามมาตรฐานสากล (ICT Training and Certification Assessment Center) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามารถและความเชี่ยวชาญในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ส่วนรวม อีกทั้งเป็นการยกระดับสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลของประเทศ
ซึ่ง IC3 Digital Literacy Certification เป็นประกาศนียบัตรรับรองความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และเป็นหนึ่งในประกาศนียบัตรที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล และการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) ซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ 3 ด้าน ได้แก่ 1. Computing Fundamentals, 2. Key Applications และ 3. Living Online ที่เป็นขั้นแรกของการนำมาใช้เดินหน้า และผลักดันแผนพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย
อีกทั้ง บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในฐานะตัวแทนการบริหารจัดการ การสร้างมาตรฐานด้านไอทีระดับสากล ได้จัดโครงการพิเศษ ให้กับนักศึกษา จำนวนรวม 100 คน จากนักศึกษาไม่น้อยกว่า 3 คณะ เข้าร่วมทดสอบความรู้ด้านดิจิทัล ด้วยมาตรฐานของประกาศนียบัตร IC3 Digital Literacy Certification โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ทาง คณะ ICT เห็นควรให้นักศึกษา ได้มีโอกาสทดสอบความรู้ทางด้านดิจิทัล ตามมาตรฐานสากล IC3 Digital Literacy Certification เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ได้นำความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และถ่ายทอดในสังคมต่อไปในอนาคต

กำหนดการ

จัดสอบ วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 – 17.30 น.

วิทยากร

 

ลงทะเบียนออนไลน์

แบบประเมินออนไลน์

 

ค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม หลักฐานและวิธีการชำระเงิน
นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล หลักฐานที่ใช้ 1. สำเนาบัตรนักศึกษา
Email เอกสารหลักฐานมาที่ sarachaya.chi@mahidol.ac.th * (พร้อมเอกสารฉบับจริงยื่นหน้างาน **)
Share:
 • 13
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  13
  Shares

Copyright © 2018. All rights reserved. Faculty of ICT, Mahidol University.

ThailandEnglish