คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดอบรมหลักสูตร Cybersecurity พัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

18 กันยายน 2021 to 31 ตุลาคม 2021 09.00 น. - 16.00 น.

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการทดสอบเจาะระบบและการสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบคอมพิวเตอร์ เป็นการอบรมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับช่องโหว่และการโจมตีบนระบบคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการและวิธีการ ในการทดสอบเจาะระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย นอกจากการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อทดสอบเจาะระบบได้แล้ว ยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันตนเองและหน่วยงานหรือองค์กรที่สังกัด เพื่อให้เกิดความพร้อมในการรับมือด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
การอบรมถูกแบ่งย่อยออกเป็น 9 โมดูลย่อย โดยใช้เวลาทั้งหมด 2 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ในรูปแบบการเรียนในห้องเรียนเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ โดยในโมดูลแรกจะเป็นการปรับพื้นฐานความรู้ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบเจาะระบบคอมพิวเตอร์ ในโมดูลที่สองและสามจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลของระบบ การตรวจหาและวิเคราะห์ช่องโหว่และจุดอ่อนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ ในโมดูลที่สี่ถึงแปดจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ หลักการ วีธีการ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดสอบเจาะระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบเวปแอปพลิเคชั่น ระบบเครือข่ายสื่อสาร ระบบเครื่องแม่ข่าย และในโมดูลสุดท้ายจะเป็นการเรียนรู้การทำให้ระบบมีความแข็งแกร่งเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับท่านที่มีความรู้พื้นฐาน
ด้านระบบความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์แล้ว

กำหนดการ

หลักสูตร Cybersecurity พัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

กำหนดการอบรม เวลา 09.00 – 16.00 น.

 • รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 4 – 5 กันยายน 2564
 • รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 18 – 19 กันยายน 2564
 • รุ่นที่ 3 อบรมวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2564
 • รุ่นที่ 4 อบรมวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2564

หัวข้อการอบรม

 • Introduction to Kali Linux
 • Information gathering
 • Vulnerability assessment
 • Introduction to Metasploit Framework
 • Web application penetration testing
 • Exploiting network and host vulnerabilities
 • Post-exploitation
 • System hardening

วิทยากร

ดร. อิทธิพล รัศมีโรจน์

รศ. ดร. วัสกา วิสุทธิวิเศษ

ดร. อัษฎารัตน์ คูรัตน์

ดร. ทรงพล ตีระกนก

 

ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้วทุกรุ่น

ขั้นตอน / เงื่อนไขการลงทะเบียน

 1. เลือกรุ่นที่ต้องการลงทะเบียน และรุ่นที่ต้องการสำรองไว้ (กรณีรุ่นที่เลือกเต็ม)
 2. กรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน ถูกต้อง หากมีการแก้ไข โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ คุณเด่น ทัพซ้าย den.tup@mahidol.edu
 3. กด ปุ่ม “submit” เพื่อเป็นการลงทะเบียน
 4.  ทางคณะฯ จะติดต่อกลับทางอีเมล์ของท่านภายใน 3 – 5 วันทำการ โปรดเช็คอีเมล์อย่างสม่ำเสมอ (อีเมล์ตอบกลับอาจจะอยู่ในโฟลเดอร์ Junk Mail)

 

Share:
 • 9
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  9
  Shares

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand