โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Data Analysis and Dashboard with Excel : การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแดชบอร์ดด้วย Excel” (Online) รุ่นที่ 2

29 มีนาคม 2022 to 30 มีนาคม 2022 09.00 น. - 16.00 น.

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านสามารถเปลี่ยนข้อมูลจำนวนมากให้เป็นข้อมูลที่มีมูลค่า และสามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างน่าสนใจ เข้าใจง่าย ช่วยประกอบการตัดสินใจ โดยใช้เครื่องมือขั้นสูงใน Microsoft Excel เช่น PowerQuery, PivotTable และ PivotChart

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล หรือ
 • ผู้ที่มีความสนใจด้านการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้วย Excel

กำหนดการ

วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. อบรม Online ผ่าน Webex Meetings

หัวข้อเนื้อหาการเรียน

 • การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และ Case Study
 • การเตรียมข้อมูลพื้นฐาน เช่น การลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อน การจัดการข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ การแปลงข้อมูลด้วย Power Query
 • การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel Table, PivotTable
 • การนำเสนอข้อมูลและสร้าง Dashboard ด้วย Excel Chart, PivotChart

วิทยากร

ดร. ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ

คุณศิริพร โรจนโกศล

วิธีชำระเงิน

อัตราค่าธรรมเนียม หลักฐานและวิธีการชำระเงิน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 2,880 บาท สแกน Qr Code

กรณีผู้เข้าอบรม ไม่สะดวกโอนผ่าน Qr Code ให้ดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เท่านั้น ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-300325-6 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

 1. สำเนาใบโอนเงิน
 2. สำเนาบัตรนักศึกษา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล 3,240 บาท ใช้วิธีการตัดโอนเงินระหว่างหน่วยงาน

หลักฐานที่ใช้

 1. สำเนาหนังสืออนุมัติเข้าร่วมโครงการ หรือ สำเนา

ตัดโอนลงนามอนุมัติ โดยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

 1. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

หรือ สแกน Qr Code

กรณีผู้เข้าอบรม ไม่สะดวกโอนผ่าน Qr Code ให้ดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เท่านั้น ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-300325-6 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

 1. สำเนาใบโอนเงิน
 2. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล
บุคคลทั่วไป 3,600 บาท สแกน Qr Code

กรณีผู้เข้าอบรม ไม่สะดวกโอนผ่าน Qr Code ให้ดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เท่านั้น ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-300325-6 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

Email สำเนาเอกสารหลักฐานมาที่ sarachaya.chi@mahidol.ac.th, den.tup@mahidol.ac.th

หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้จัดฝึกอบรมรับทราบ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ระยะเวลาแสดงความประสงค์ขอคืนเงิน อัตราที่คืน
1. ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดฝึกอบรม 100 %
2. น้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดฝึกอบรม 75 %

**เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน

หมายเหตุ :

 1. กรณีคณะประกาศยกเลิกโครงการหรือหลักสูตรอบรม คณะจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 2. กรณีโครงการหรือหลักสูตรอบรมที่คณะประกาศเลื่อนจัด และผู้เข้ารับการอบรมมีความประสงค์จะขอคืนเงินค่าลงทะเบียน คณะจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน

ประเมินผล

 

รูปแบบการเรียน Online

 1. การอบรม Online หลักสูตรนี้ จะสอนผ่านช่องทาง Webex Meetings กลุ่มปิด สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนมาเท่านั้น
 2. รหัสสำหรับเข้ากลุ่ม จะส่งให้ทุกท่านที่ลงทะเบียนเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้ว โดยจะส่งให้ทาง Email ที่ท่านได้ระบุไว้ตอนลงทะเบียน ก่อนวันอบรม 1 สัปดาห์ หากไม่ได้รับสามารถ Email มาที่ den.tup@mahidol.ac.th หรือ โทร. 095-437-7275
 3. สมัครเข้าใช้งาน Webex Meetings ได้ที่ https://www.webex.com/ (ขอแนะนำให้ติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่อง)

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

เนื่องจากเป็นการอบรมแบบ Workshop ขอให้ท่านเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้

 1. Smart Phone หรือ Notebook หรือ PC หรือ Tablet สำหรับเปิดดูการบรรยาย
 2. Notebook หรือ PC สำหรับภาคปฏิบัติ ติดตั้งโปรแกรม MS Excel 2016 ขึ้นไป เรียบร้อยแล้ว
Share:
 • 9
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  9
  Shares

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand