โครงการบริการวิชาการ MUICT TECH TALK : Open Source Tools for Research

13 กุมภาพันธ์ 2019 13.30 น. - 15.30 น.

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันได้มีการใช้ Open Source เป็นเครื่องมือหลักในการปฏิบัติงานในหลากหลายประเภท ทั้งด้านการเรียนการสอน และการวิจัย ซึ่ง Open Source Software Tools เหล่านี้ ได้รับการยอมรับว่าสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการนํา Open Source Tools มาใช้ นอกจากเพื่อการเรียนการสอนแล้ว ยังมุ่งเน้นให้ใช้เพื่อการวิจัย จึงได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ Open Source Tools for Research เพื่อถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ จากคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ อาทิ Data Science, Machine Learning, Computer Security, Software Engineering และ Multimedia ให้แก่ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป ได้รับความรู้เกี่ยวกับ Open Source Software เพื่อนําไป
ประยุกต์ใช้ในการวิจัย การเรียน การสอน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้มากยิ่งขึ้น

กำหนดการ

วันที่ เนื้อหา
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 13.30-15.30 น.
ณ ห้อง Bits & Bytes ชั้น 4
คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต ศาลายา
ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ จากคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ อาทิ Data Science, Machine Learning, Computer Security, Software Engineering และ Multimedia ให้แก่ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร

ดร. อภิรักษ์ หุ่นหล่อ ผศ. ดร. ปิยนุช ศิลปโชติ
ดร. กรินทร์ สุมังคะโยธิน ดร. ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล
ผศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ ดร. โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์
ดร. พิสิฐ ไพรวัฒนา

ผู้ดำเนินรายการ

ดร. ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

 

Share:
  • 9
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    9
    Shares

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish