โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Graphic Design for Social Media with Photoshop & Illustrator CC รุ่นที่ 5

13 มกราคม 2021 to 14 มกราคม 2021 09.30 น. - 16.30 น.

หลักการและเหตุผล

โปรแกรม Adobe Photoshop และ Illustrator CC  เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้เพื่อการออกแบบสื่อประเภทต่างๆ ได้หลากหลาย ตอบสนองการใช้งานในทุกวัตถุประสงค์ ดังนั้นการที่บุคลากรมีความสามารถใช้งาน 2 โปรแกรมนี้ จะช่วยให้มีทักษะการออกแบบมีความสวยงาม ตรงประเด็น ดึงดูดลูกค้า สร้างความสนใจ สามารถสร้าง Visibility ได้อย่างดี โดยผลงานสามารถใช้เผยแพร่ได้ทั้งระบบ Offline และ Online โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อ Social Media ที่เป็นหลักในการรับข่าวสารและข้อมูลที่สนใจของผู้คนในปัจจุบัน   และเพื่อให้การสื่อสารผ่านสื่อได้มีประสิทธิภาพ คณะฯ จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Graphic Design for Social Media with Photoshop & Illustrator CC  ระยะเวลา 2 วัน จัดอบรม 2 โปรแกรม โดยมีการปฏิบัติ 4 Workshops เพื่อสามารถสร้างผลงานของตนเอง  ตามแนวทาง Graphic Design Trend 2021

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบสื่อ การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร   นักเรียน นักศึกษาในการออกแบบส่งผลงานในชั้นเรียนหรือประกวดเวทีต่างๆ และอาจารย์ที่ต้องผลิตสื่อการสอนในระบบ E-Learning รวมทั้งผู้ที่สนใจทุกคนที่ตั้งใจเรียนรู้ด้านการใช้โปรแกรม Photoshop & Illustrator CC

กำหนดการ

กำหนดการ วัน – เวลา เนื้อหา
13 มกราคม 2564
(9.30 – 16.30 น.)
ช่วงเช้า

Workshop 1 Photo Manipulation

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติใช้งานเครื่องมือขั้นสูง ของโปรแกรม Photoshop ในการตัดต่อ แต่งภาพให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

 • Advance Selection
 • Mood & Tone Design
 • Image Composition
  Double Exposure

เป้าหมาย ผู้เรียนสามารถสร้างผลงาน Photo Manipulation ตามโจทย์ที่กำหนดได้

ช่วงบ่าย

Workshop 2  Minimal Style Designตามโจทย์ที่กำหนดได้

เรียนรู้ทฤษฎี และ  ลงมือออกแบบผลงานกราฟฟิกแนว Minimalism

 • Gestalt Principles for Design
 • Design Content & Typography
 • Color Design
 • Low Polygon Style

เป้าหมาย ผู้เรียนสามารถสร้างผลงาน Minimal Style Design ตามโจทย์ที่กำหนดได้

14 มกราคม 2564
(9.30 – 16.30 น.)
ช่วงเช้า

Workshop 3  Realism + Flat Design

เรียนรู้แนวคิด และฝึกสร้างผลงานด้วยโปรแกรม Illustrator CC วาดการ์ตูน Simple Character

 • Drawing 2D Character
 • Transformation Tools
 • Tracing Image
 • Design Style Pop Art

เป้าหมาย ผู้เรียนสามารถสร้างผลงาน Realism + Flat Design ตามโจทย์ที่กำหนดได้

ช่วงบ่าย

Workshop 4 3D

 • 3D Design Package Mock Up
  [3D Revolve]
  Create  Realistic 3D object
  [MESH]

เป้าหมาย ผู้เรียนสามารถสร้างผลงาน 3D Package Mock Up + Realistic 3D object ตามโจทย์ที่กำหนดได้

วิทยากร

ดร. ศุจิกา ศรีนันทกุล
รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสื่อดิจิตอลและบริการวิชาการ
ผู้สอน

คุณดวงหทัย แพงจิกรี
ผู้ช่วยสอน

วิธีชำระเงิน

อัตราค่าธรรมเนียม หลักฐานและวิธีการชำระเงิน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 4,800 บาท โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรนักศึกษา

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล 5,400 บาท ใช้วิธีการตัดโอนเงินระหว่างหน่วยงาน

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาหนังสืออนุมัติเข้าร่วมโครงการ หรือ สำเนา

ตัดโอนลงนามอนุมัติ โดยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

2. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

หรือ

โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

บุคคลทั่วไป 6,000 บาท โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

Email สำเนาเอกสารหลักฐานมาที่ sarachaya.chi@mahidol.ac.th และ den.tup@mahidol.edu (*เอกสารฉบับจริงยื่นหน้างาน *)

หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้จัดฝึกอบรมรับทราบ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ระยะเวลาแสดงความประสงค์ขอคืนเงิน อัตราที่คืน
1. ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดฝึกอบรม 100 %
2. น้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดฝึกอบรม 75 %

**เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน

หมายเหตุ :

 1. กรณีคณะประกาศยกเลิกโครงการหรือหลักสูตรอบรม คณะจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 2. กรณีโครงการหรือหลักสูตรอบรมที่คณะประกาศเลื่อนจัด และผู้เข้ารับการอบรมมีความประสงค์จะขอคืนเงินค่าลงทะเบียน คณะจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน

แผนที่และการเดินทาง

คณะ ICT ม.มหิดล ชั้น 25 อาคารมิว (วิทยาลัยการจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ

การเดินทางโดยรถประจำทางสาธารณะ

24,69,92,107,129,138,ปอ.24,ปอ.69,ปอ.92,ปอ.129,ปอ.138

 • แบบประเมินออนไลน์

 

Share:
 • 9
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  9
  Shares

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish