เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมโครงการ Reskill Upskill หลักสูตร “Basic Bioinformatic, AI techniques and Research Challenges for Pharmacy”

วันที่ 13 – 27 กันยายน 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการ Center of Excellence in AI-Based Medical Diagnosis (AI-MD) จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) ในหลักสูตร “Basic Bioinformatic, AI techniques and Research Challenges for Pharmacy” ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้สนใจ ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Webex Meetings

โครงการอบรมพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) ในหลักสูตร “Basic Bioinformatic, AI techniques and Research Challenges for Pharmacy” มีกำหนดการจัดอบรม 5 ครั้ง ได้แก่

 • วันที่ 13 กันยายน 2566 จำนวน 2 หัวข้อ ได้แก่
  • หัวข้อ Introduction to Research Challenges in Drug Discovery, Design and Development โดย รศ.ดร.ภก.กิตติศักดิ์ ศรีภา หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • หัวข้อ Computational Approaches in Drug Discovery โดย ผศ.ดร.ภก. จตุรงค์ ประเทืองเดชกุล หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วันที่ 15 กันยายน 2566 หัวข้อ AI-Driven Bioinformatics: From Basics to Project Implementation and GPT-Enhanced Skills โดย ดร.ทิพาจินต์ ไทยพิสุทธิกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วันที่ 20 กันยายน 2566  หัวข้อ  Drug  Discovery  and  Lead  Optimization  โดย ผศ.ดร.ฉัตรชากร  เอื้อติวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์เคมี สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
 • วันที่ 22 กันยายน 2566 จำนวน 2 หัวข้อ ได้แก่
  • หัวข้อ Protein Structure Prediction and Drug Target Identification โดย ผศ.ดร.ภก.จตุรงค์ ประเทืองเดชกุล หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • หัวข้อ Molecular Docking and Molecular Dynamics for Protein and Protein–Ligand Complexes โดย อ.ดร.ภก.สุเมธ จงรุจิโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วันที่ 27 กันยายน 2566 หัวข้อ Pharmaceutical Preformulation for New Drug Development โดย ผศ.ดร.ภก.ศาศวัต วิศาลศิริกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการอบรมต่างๆ ของคณะฯ ได้ที่ http://www.ict.mahidol.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี โทรศัพท์ 02-441-0909