เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

13 นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้ตอบรับให้เข้าร่วมโครงการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT ณ University of Bremen ประเทศเยอรมนี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 12 คน และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT ณ University of Bremen ประเทศเยอรมนี ในช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม 2566 รวมระยะเวลา 12 สัปดาห์ และได้รับทุนสนับสนุนจาก Erasmus+ และ DAAD รวมมูลค่าทุนกว่า 1,600,000 บาท

          นักศึกษาทั้ง 13 คน ประกอบด้วย

 • นายชัยธวัช สง่าเมือง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • นายเมธาสิทธิ์ เกตุรักษ์ ชั้นปี 4 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • น.ส. บุนรดา ฉัตรไชยเดช ชั้นปี 3 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • น.ส. นภหทัย สิทธิฤทธิ ชั้นปี 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • น.ส. ปวีณา กำเนิดพันธ์ ชั้นปี 3 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • นายจิรายุ กลิ่นอุดม ชั้นปี 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • นายภูริวัจน์ อังกูรดิษฐพงศ์ ชั้นปี 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • น.ส. จิดาภา เชาวนปรีชา ชั้นปี 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • น.ส. นิพพิชฌน์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ชั้นปี 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • น.ส. อรรจน์ชญาณ์ ศรีมงคลธนา ชั้นปี 3 สาขาระบบฐานข้อมูลและระบบเชิงปัญญา
 • นายธันย์ธำรง จิรภัทรมณีโชติ ชั้นปี 3 สาขาระบบเครือข่ายสื่อสาร
 • นายตุลาการ ศรประสิทธิ ชั้นปี 2
 • นายพุทธิกัญจน์ กิติวรนนท์ ชั้นปี 2

การไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT ณ University of Bremen ประเทศเยอรมนีในครั้งนี้ นักศึกษาทั้ง 13 คน จะได้ทำงานวิจัยร่วมกับห้องปฏิบัติการวิจัย 5 แห่ง ได้แก่ Institute for AI, ComNets Lab, Bremen Spatial Cognition Center, Software Engineering Lab และ  Computer Graphics and Virtual Reality Lab อีกทั้ง ยังจะได้มีโอกาสได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนา ซึ่งจัดขึ้นโดย HWK Institute for Advanced Study อีกด้วย

University of Bremen ถือเป็นมหาวิทยาลัยพันธมิตรที่เป็นคู่ความร่วมมือที่สำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Bremen ได้ร่วมกันจัดตั้ง Mahidol-Bremen Medical Informatics Research Unit ขึ้น ณ คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล โดยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557เป็นต้นมา คณะ ICT และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT ณ University of Bremen รวมแล้วกว่า 100 คน