เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

อาจารย์ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับรางวัลการสอนออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2563 จากกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีแก่ ดร. ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล และ ดร. มรกต เชิดเกียรติกุล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลการสอนออนไลน์ ประเภท รางวัลการสอนออนไลน์ในระดับชมเชย Online Engagement and Motivation Techniques, Innovations and Learning Models ในรายวิชา ทสคพ 431 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ จากโครงการรางวัลการสอนออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2563

ดร. ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล และ ดร. มรกต เชิดเกียรติกุล อาจารย์ประจำคณะ ICT ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าว จากกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินโครงการรางวัลการสอนออนไลน์ เพื่อมอบรางวัลให้แก่อาจารย์ผู้สอนที่มีผลงานด้านการสอนออนไลน์ และเป็นการเชิดชูเกียรติและกำลังใจ รวมถึงเป็นแบบอย่างในการพัฒนางานด้านการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย โดยรางวัลการสอนออนไลน์ จำแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ รางวัลการสอนออนไลน์ ประเภท Outstanding Awards : Online Course Development and Delivery (Full Course) รางวัลการสอนออนไลน์ ประเภท Learning Innovation for Online Courses Awards : Online Instruction Techniques และ รางวัลการสอนออนไลน์ ประเภท รางวัลการสอนออนไลน์ในระดับชมเชย

คณะฯ ขอแสดงความยินดีแก่ ดร. ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล และ ดร. มรกต เชิดเกียรติกุล ที่ได้รับรางวัลการสอนออนไลน์ นับเป็นความภาคภูมิใจของคณะฯ อย่างยิ่ง

ดาวน์โหลดข่าว