เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2565 (ICT Mahidol Open House 2022)

วันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จัดกิจกรรมมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2565 (ICT Mahidol Open House 2022) ภายใต้แนวคิด “Together, let’s find your route through ICT Multiverse!” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง นักเรียน และผู้สนใจทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลาน Innovative space คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กิจกรรมมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2565 (ICT Mahidol Open House 2022) เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ ICT จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์คณะ และให้ข้อมูลแนะแนวการศึกษาต่อแก่ผู้ปกครอง นักเรียน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ให้เข้าร่วมอย่างหลากหลาย โดยแบ่งออกเป็น 4 โซน ได้แก่

  • Meet & Greet Zone: โซนกิจกรรมสันทนาการ แนะนำซุ้มชมรม และแชร์ประสบการณ์สายงาน IT
  • International Experiences Zone: แชร์ประสบการณ์การฝึกงาน ศึกษาต่อ และทำงานในประเทศต่างๆ จากรุ่นพี่ศิษย์เก่า ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ ออสเตรเลีย เยอรมนี สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา
  • Guidance Zone: แนะแนวหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ได้แก่ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และทดลองเรียน mock-up class รายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี อาทิเช่น Fundamental of Programming และ Technical English จาก Guidance Zone
  • Innovative Project Zone: แนะนำโครงงานและงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา ICT อาทิเช่น นวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์ รวมทั้งการพัฒนาเกมและซอฟต์แวร์

กิจกรรมตลอดทั้ง 2 วัน มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน ทั้งนี้ คณะ ICT ขอขอบพระคุณผู้ปกครอง นักเรียน และผู้สนใจที่เข้าเยี่ยมชมคณะฯ และให้ความสนใจในหลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ รวมทั้งขอขอบพระคุณทีมผู้จัดกิจกรรมจากทุกฝ่ายงาน ตลอดจนนักศึกษาของคณะฯ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แล้วพบกันใหม่ในงานมหิดลวิชาการปี 2566