เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

ICT มหิดล (ICT Mahidol) แนะแนวการศึกษาต่อ ณ International School Bangkok

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 Mr. Stephen Edward Smith Student and Alumni Engagement Officer และเจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) เข้าบรรยายแนะแนวให้ข้อมูลหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) อาทิ รายละเอียดการเรียนการสอนในแต่ละชั้นปีของแต่ละหลักสูตร กิจกรรมนักศึกษา บรรยากาศการเรียนการสอน โอกาสในการไปฝึกงานต่างประเทศ การแข่งขันต่างๆ ทางด้าน IT ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สายอาชีพทางด้าน IT เงินเดือนเฉลี่ยหลังจบการศึกษา และข้อมูลรายละเอียดรอบการรับสมัครในปีการศึกษา 2567 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ณ โรงเรียนนานาชาติ International School Bangkok ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจและตั้งใจฟังบรรยายเป็นอย่างดี