เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2566 (MUICT Open House 2023)”

วันที่ 16 – 17 กันยายน 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2566 (MUICT Open House 2023)” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี กล่าวทักทาย พร้อมให้กำลังใจทีมนักศึกษาจัดกิจกรรมฯ และอวยพรให้การจัดงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ณ ห้อง IT 204 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กิจกรรม “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2566 (MUICT Open House 2023)” เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ ICT จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์คณะ และให้ข้อมูลแนะแนวการศึกษาต่อแก่ผู้ปกครอง นักเรียน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ให้เข้าร่วมอย่างหลากหลาย โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่

  • Activities Zone: แนะนำข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Internship ในต่างประเทศ และการแสดงดนตรี จากนักศึกษาคณะ ICT ณ ลาน Innovative Space ชั้น 1
  • จุดแนะนำให้คำปรึกษาการรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ICT และ DST: แนะนำขั้นตอนการสมัคร และเปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อกับคณะ ICT ณ Co-Working Space ชั้น 2
  • International Experiences Zone: แนะนำการไปฝึกงานต่างประเทศ อาทิ ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และประเทศเยอรมนี ของนักศึกษาหลักสูตร ICT และการฝึกงานกับบริษัทชั้นนำด้าน IT ภายในประเทศ ของนักศึกษาหลักสูตร DST ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4
  • Guidance Zone: แนะแนวการเรียนการสอนของหลักสูตรปริญญาตรี ICT และ DST พร้อมแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชั่น และสาขาวิชาความมั่นคง
   ไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4
  • Senior Project Exhibition: นิทรรศการแนะนำชมรม พร้อมทั้งจัดแสดงโครงงานและงานวิจัยของนักศึกษา ณ ห้อง Grand Auditorium Hall ชั้น 4

ในโอกาสเดียวกันนี้ วันที่ 16 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ยังได้เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงาน MUICT Open House 2023 ณ คณะ ICT โดยมี ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี ให้การต้อนรับ และนำชมโซนกิจกรรมต่างๆ

นอกจากนี้ คณะ ICT ยังได้ร่วมออกบูธนิทรรศการแนะแนวหลักสูตร ICT และ DST รวมทั้งได้เข้าร่วมบรรยายแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอน และข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2567 ให้แก่ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้สนใจ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและระบบ บรรยายแนะนำหลักสูตร DST และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา ไกรสังข์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร พร้อมด้วย ดร.พิสิฐ ไพรวัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีสื่อ ร่วมบรรยายแนะนำหลักสูตร ICT ณ ห้อง 217 – 219 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมตลอดทั้ง 2 วัน มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน ทั้งนี้ คณะ ICT ขอขอบพระคุณผู้ปกครอง นักเรียน และผู้สนใจที่เข้าเยี่ยมชมคณะฯ และให้ความสนใจในหลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ รวมทั้งขอขอบพระคุณทีมผู้จัดกิจกรรมจากทุกฝ่ายงาน ตลอดจนนักศึกษาของคณะฯ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แล้วพบกันใหม่ในงานมหิดลวิชาการปี 2567