เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Microservices และ Web 3.0 เบื้องต้น”

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย ผศ.ดร. จิดาภา ไกรสังข์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร และ ดร. วุฒิชาติ แสวงผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำรายวิชา ทสวด241 เทคโนโลยีด้านเว็บและการประยุกต์ใช้ (ITDS241 Web Technologies and Applications) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Microservices และ Web 3.0 เบื้องต้น” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 2 ณ ห้อง IT204 ชั้น 2 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับเกียรติจาก คุณมัชฌัตตา โตแย้ม Microservice Developer บริษัท IBM Thailand Co., Ltd. ซึ่งเป็นศิษย์เก่า ICT รุ่น 15 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ Microservices ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่สามารถแบ่งแอปพลิเคชันออกเป็นหน่วยขนาดเล็ก และ Web 3.0 ซึ่งเป็นยุคที่สามของอินเทอร์เน็ตที่เน้นไปที่การมอบความเป็นส่วนตัวแก่ผู้ใช้มากขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีบล็อกเชนและปัญญาประดิษฐ์ (AI)