เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมสรุปผลการเรียนรู้การเข้าฝึกปฏิบัติงานของนักเรียน โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS Capstone Project) ประจำปี 2566

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมสรุปผลการเรียนรู้การเข้าฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS) ซึ่งเป็นการสรุปผลการเรียนรู้การเข้าฝึกปฏิบัติงานในด้าน Software Engineering โดยได้รับเกียรติจาก ดร. พิสิฐ ไพรวัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีสื่อ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ Mr. Matthew Allsopp, MUIDS English teacher & Curriculum Coordinator ซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการ Capstone โดยตรง พร้อมด้วยผู้ปกครอง ในโอกาสเข้ารับฟังการสรุปผลการเรียนรู้การเข้าฝึกปฏิบัติงานของนักเรียน ณ ห้อง IT210 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
การฝึกปฏิบัติงานในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 27 ธันวาคม 2566 จำนวนรวมทั้งสิ้น 48 ชั่วโมง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้ เพิ่มพูนทักษะ สั่งสมประสบการณ์เพิ่มเติมจากหัวข้อหรือเรื่องที่นักเรียนสนใจ และได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยมุ่งหวังว่านักเรียนจะได้นำความรู้ความเข้าใจในโครงงานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ หรือนำความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวไปต่อยอดในการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป ซึ่งมีการเรียนการสอนตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้
 
  • วันที่ 18 ธันวาคม 2566 หัวข้อ “Intro to Software Engineering and Requirement analysis” โดย ผศ.ดร. มรกต เชิดเกียรติกุล
  • วันที่ 19 ธันวาคม 2566 หัวข้อ “Agile” โดย ผศ.ดร. ธันวดี สุเนตนันท์
  • วันที่ 20 ธันวาคม 2566 หัวข้อ “JavaScript” โดย ดร. พิสิฐ ไพรวัฒนา
  • วันที่ 21 ธันวาคม 2566 หัวข้อ “UX/UI Design” โดย ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์
  • วันที่ 25 ธันวาคม 2566 กิจกรรมทัศนศึกษาบริษัทด้าน Software Engineering ณ SCB Park Plaza
  • วันที่ 26 ธันวาคม 2566 หัวข้อ “Software Testing” โดย ดร. ชัยยงค์ รักชิตเวช
นอกจากนี้ การลงมือฝึกปฏิบัติจริง (workshop) ด้าน Software Engineering โดย คุณปราชญ์ ชัยศิริ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานสารสนเทศและระบบ อีกด้วย