เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

ขอแสดงความยินดีกับ 4 ผลงานวิจัยจากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ 4 ผลงานวิจัย ที่ได้รับ “รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โดยแบ่งประเภทรางวัลการวิจัยออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 2. รางวัลผลงานวิจัย 3. รางวัลวิทยานิพนธ์ และ 4. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

  1. รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “โครงการการพัฒนาวิธีการระบุเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกระบือปลักด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริก” (Development of Swamp Buffalo Identification Method Using Biometric Feature) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำคณะ ICT นายสัตวแพทย์อุดม เจือจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์อนุวัตน์ วิรัชสุดากุล ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ นายบพิธ ปุยะติ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ​ ศูนย์​วิจัย​และ​พัฒนาการ​สัตวแพทย์ภาค​ตะวันออกเฉียงเหนือ​ตอนล่าง นางสาวสุนิสา กินาวงศ์ นิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายอภิชาติ ภะวัง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษอุบลราชธานี นายสุรพงษ์ เสนาใหญ่ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี และ นางธีราภรณ์ พรหมภักดี นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพระนครศรีอยุธยา

รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

  1. รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จากวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนารูปแบบจำลองการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการงานโครงการชอฟต์แวร์” (Developing Analytics Models for Software Project Management) โดย ดร.มรกต เชิดเกียรติกุล อาจารย์ประจำคณะ ICT ซึ่งมี Associate Professor Dr. Hoa Khanh Dam, University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 

  1. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จากผลงานเรื่อง “ปีรามิดกราฟคัด: การแบ่งส่วนภาพโทนสีเทาทางการแพทย์ด้วยการผสมผสานข้อมูลความเข้มและการไล่ระดับสีของภาพ” (Pyramid Graph Cut: Integrating Intensity and Gradient Information for Grayscale Medical Image Segmentation) โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์ สาขาวิชารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำคณะ ICT และ Professor Dr. Peter Fereed Haddawy รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัย คณะ ICT ม.มหิดล
  2. รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จากผลงานเรื่อง “การวัดอัตราส่วนหัวใจและทรวงอกอัตโนมัติโดยผลเอกซเรย์ทรวงอก” (Automatic Measurement of Cardiothoracic Ratio in Chest X-Ray) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำคณะ ICT ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์ สาขาวิชารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นางสาวศุภาวรรณ หลีสกุล นางสาวเพ็ญพิชชา ทองนรินทร์ และ นางสาวอภิชญา เกื้อมา ศิษย์เก่า ICT รุ่น 15

ดูรายละเอียดการประกาศผลการพิจารณารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9494