เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

ขอแสดงความยินดีกับ 4 ผลงานวิจัยจากคณาจารย์คณะ ICT ม. มหิดล (ICT Mahidol) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ 4 ผลงานวิจัยจากคณาจารย์คณะ ICT ที่ได้รับ “รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โดยเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ในประเภทรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น และรางวัลผลงานวิจัย ดังนี้

  • รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

1) ผลงานเรื่อง “สิมิลัน (PSIMILAN): ระบบประมวลผลและแสดงข้อมูลผลกระทบทางจิตวิทยาและสุขภาพจิตระดับประชากรโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวงศ์ ทั่วรอบ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT ดร.ธนิสา ทวิชศรี นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ดร.ธนพล นรเสฏฐ์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT นายกฤติน ชาตรีนันท์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นายอนนต์ กังพานิช และนายธนวินท์ วิจิตร ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) คณะ ICT

2) ผลงานเรื่อง “เครื่องมือโต้ตอบสำหรับการสร้างโมเดลสามมิติของเฝือกจมูกแบบกำหนดเอง” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหัวหน้ากลุ่มวิจัย Machine Vision and Information Transfer Lab (MVIT) คณะ ICT ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ณัชชา ยอดระบำ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ แพทย์หญิง ไอริณ ชัยกังวาฬ โรงพยาบาลศิริราช และนายรชต เตชะวิจิตรจารุ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน คณะ ICT

  • รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

1) ผลงานวิจัยเรื่อง “การใช้การเรียนรู้เชิงลึกแบบสามมิติในการแยกส่วนไขมันภายในเยื่อหุ้มหัวใจในภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ก่อนและหลังฉีดสารทึบรังสี” โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหัวหน้ากลุ่มวิจัย Machine Vision and Information Transfer Lab (MVIT) และ Professor Dr. Peter Fereed Haddawy รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะ ICT

2) ผลงานวิจัยเรื่อง “การคาดการณ์ระดับน้ำจากข้อมูลภาพกล้องวงจรปิดและข้อมูลในอดีตของปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำฝนสะสม และความสูงของน้ำในแม่น้ำ เพื่อการจัดการภัยพิบัติ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหัวหน้ากลุ่มวิจัย Machine Vision and Information Transfer Lab (MVIT) และนางสาวปุณยนุช บวรจินต์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการประกาศผลการพิจารณารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11629