เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”
ทุนการศึกษาคณะ ICT

ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ทุนที่คณะฯ จัดสรรให้สำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร จนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4 ปี ประกอบด้วย

 • Dean’s Scholarship
 • Merit Scholarship

หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

ทุนระหว่างปี ทุนที่คณะฯ จัดสรรให้สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในหลักสูตร เพื่อรับทุนเรียนดีระหว่างปี

 • ทุนนักศึกษาเรียนดี : ทุนที่คณะฯ จัดสรรให้สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และช่วยคณะฯ สนับสนุนด้านการเรียนของนักศึกษา
 • ทุนนักศึกษากิจกรรม : ทุนที่คณะฯ จัดสรรให้สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในหลักสูตร ที่ร่วมดำเนินการกับคณะฯ ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ
 • ทุนสนับสนุนงานบริการ : ทุนที่คณะฯ จัดสรรให้สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในหลักสูตร ที่สนับสนุนการจัดการงานภายในคณะฯ

หมายเหตุ: สำหรับปีการศึกษา 2564 เท่านั้น สำหรับปีการศึกษาถัดไป จะประกาศรายละเอียดทุนให้ทราบอีกครั้ง

*** ทุนการศึกษานี้ สำหรับนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หลักสูตรนานาชาติ เท่านั้น สำหรับทุนการศึกษานักศึกษา สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST) หลักสูตรไทย จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนสนับสนุนการศึกษา

 • ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์
 • ทุนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ
 • ทุนจากแหล่งทุนภายนอก
 • ทุนภูมิพล

ทุนช่วยเหลือและสนับสนุน

 • ทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัยมหิดล
 • เงินยืม (ไม่มีดอกเบี้ย)
 • ทุนนักศึกษาช่วยงาน (มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล)

ทุนสวัสดิการ

 • ทุนนักศึกษาช่วยงาน
 • ทุนอาหารกลางวัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ Thai Government Student Loan program

ประกาศ

ติดต่อสอบถาม 

งานกิจการนักศึกษา คณะ ICT ม.มหิดล   02-441-0909 ต่อ 169 /147