เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน ICT หัวข้อ“Security Awareness” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน ICT หัวข้อ “Security Awareness: การใช้งาน Social Network ให้ปลอดภัย” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จำนวนกว่า 800 คน   โดยได้รับเกียรติจาก อ.ผกาพร เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 และ ผศ.ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน ICT หัวข้อ “Security Awareness: การใช้งาน Social Network ให้ปลอดภัย” เป็นหนึ่งกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่างคณะ ICT และ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม โดยทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญ ของภัยจากโลกออนไลน์ในเด็ก ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เพราะนำมาซึ่งผลเสียทั้งด้านร่างกาย จิตใจ นำไปสู่การล่อลวงต่อชีวิตและ ทรัพย์สินหรือแม้แต่การถูกกลั่นแกล้งในออนไลน์ (Cyberbullying)  จึงร่วมกับคณะ ICT จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้งาน Social Media ในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย