เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

Mahidol Activity Transcript

คำว่า AT ย่อมาจาก Activity Transcript ระบบ AT คือ ระบบฐานข้อมูลสำหรับบันทึกและเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลตลอดหลักสูตร และเมื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะได้ใบรับรอง การเข้าร่วมกิจกรรม (Activity Transcript) ดังกล่าว นักศึกษาสามารถตรวจสอบเกณฑ์การได้รับใบรับรอง Mu Activity Transcript ได้ที่  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  เรื่อง กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564

ประโยชน์ของ Activity Transcript ที่นักศึกษาได้รับ

  1. นำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าทำงาน
  2. นำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอทุนศึกษาต่อ หรือขอทุนแลกเปลี่ยนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ฯลฯ
  3. นักศึกษาได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ นอกห้องเรียนที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในอนาคต จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

นักศึกษาสามารถดูประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมและขั้นตอนการเข้าใช้ระบบ Activity Transcript ได้ที่เว็บไซต์ www.activity.mahidol.ac.th