เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”
บริการแนะแนวให้คำปรึกษา (เรื่องส่วนบุคคล สังคม และจิตใจ)
บริการให้คำปรึกษา สถานที่ให้บริการและเวลาทำการ
ให้คำปรึกษาโดยพยาบาลประจำคณะฯ ชั้น 2 ห้อง IT210S อาคารคณะ ICT ม.มหิดล
เวลาให้บริการ 08.30 – 16.00 น.
ให้คำปรึกษาโดยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา ติดต่อขอรับบริการได้ที่ งานกิจการนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 080-787-4295 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
E-mail: sudarat.nan@mahidol.ac.th
ให้คำปรึกษาโดยศูนย์ให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

Website: https://op.mahidol.ac.th/sa/mentalhealthway/

บริการแนะแนวให้คำปรึกษา (ด้านการเรียน)
บริการให้คำปรึกษา สถานที่ให้บริการและเวลาทำการ
ให้คำปรึกษาการเรียน โดยอาจารย์ที่ปรึกษา / อาจารย์ประจำบ้าน การให้คำปรึกษาด้านการเรียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษา / อาจารย์ประจำบ้าน นักศึกษาสามารถติดต่อผ่านผู้ประสานงาน ดังนี้
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หลักสูตรนานาชาติ
– ผู้ประสานงานบ้าน 1 – 5
คุณกุลภรณ์  E-mail :  kullaporn.hon@mahidol.ac.th
– ผู้ประสานงานบ้าน 6 – 10
คุณนพวรรณ  E-mail: noppawan.ral@mahidol.ac.th   และ  noppawan.ral@mahidol.edu
นักศึกษาสาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST) หลักสูตรไทย
– ผู้ประสานงาน
คุณกุลภรณ์  E-mail :  kullaporn.hon@mahidol.ac.th
คุณนพวรรณ  E-mail: noppawan.ral@mahidol.ac.th   และ  noppawan.ral@mahidol.edu