เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การทดสอบเจาะเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application Penetration Testing)” รุ่นที่ 5

วันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดอบรมหลักสูตร “การทดสอบเจาะเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application Penetration Testing)” รุ่นที่ 5 ให้กับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ   ภาคเอกชน   นักเรียน   นักศึกษา   และบุคคลทั่วไป  จำนวน  150 ท่าน   โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.ทิพาจินต์   ไทยพิสุทธิกุล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ คุณสุชนา สินธวถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม โดยมี รศ.ดร.วัสกา วิสุทธิวิเศษ ดร.อิทธิพล รัศมีโรจน์ ดร. ดลวรา คุณะดิลก และ ดร.ทรงพล ตีระกนก อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Webex Meetings
 
การอบรมหลักสูตร “การทดสอบเจาะเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application Penetration Testing)” รุ่นที่ 5 เป็นการอบรมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ช่องโหว่และการโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ การทดสอบเจาะเว็บแอปพลิเคชัน โดยมุ่งเน้นให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงหลักการและวิธีการในการทดสอบเจาะระบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ป้องกันตนเอง และองค์กรที่ตนเองสังกัดต่อไป