เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การใช้ MUICT SynTech IoT Training Board ในเบื้องต้น”

วันที่ 26 มกราคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ ตันติธรรม และ ดร.ดลวรา คุณะดิลก อาจารย์ประจำรายวิชา ทสวด 282 ปฏิบัติการอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง 1 (ITDS 282: Internet of Things Lab)  จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การใช้ MUICT SynTech IoT Training Board ในเบื้องต้น” โดยได้รับเกียรติจากคุณสิปปนันท์ ปัทมผดุงศักดิ์ วิศวกรวิจัยและพัฒนา (R&D Engineer) บริษัท ซีนเนอร์ยี่ เทคโนโลยี จำกัด เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และแนะนำการใช้งาน SynTech IoT Training Board ในเบื้องต้น ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 2 ณ ห้อง IT212 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา