เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการหลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: Introduction to Basic Programming with C for Students” และ “Smart with ICT: Introduction to Basic Programming with Python for Students”

วันที่ 4 มีนาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการหลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: Introduction to Basic Programming with C for Students” และ “Smart with ICT: Introduction to Basic Programming with Python for Students” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ทิพาจินต์ ไทยพิสุทธิกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการเขียนคำสั่งด้วยภาษา C และ Python ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลที่สนใจการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งในรอบเช้าและรอบบ่าย รอบละกว่า 20 คน

โดยในรอบเช้า เป็นการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม หัวข้อ “Smart with ICT: Introduction to Basic Programming with C for Students” และรอบบ่าย เป็นการอบรมหัวข้อ “Smart with ICT: Introduction to Basic Programming with Python for Students” ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C / Python เบื้องต้น platform ในการเขียน C / Python online เรียนรู้ Input / Output ของโปรแกรมว่าจะต้องเขียนโค้ดอย่างไร หลักภาษาและไวยากรณ์ทั่วไปของภาษา C / Python การเขียนคำสั่งเกี่ยวกับทางเลือก ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C / Python เบื้องต้น