เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชา Agile Project Management with Scrum (In House Training)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม In House Training วิชา Agile Project Management with Scrum ให้กับ บริษัท เอสบีพี ดิจิทัลเซอร์วิส จำกัด ในรูปแบบ Online (ผ่านระบบ Zoom Application) ระหว่างวันที่ 2 และ 9 มีนาคม 2564  นำทีมสอนโดย ผศ.ดร. ธันวดี สุเนตนันท์, ผศ. ดร. ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, ดร. มรกต เชิดเกียรติกุล และ ดร. ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล ซึ่งเป็นทีมคณาจารย์ของคณะที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน Agile Management และ Software Engineering

สำหรับเนื้อหาวิชาที่สอนในครั้งนี้ จะเน้นทั้งในส่วนของแนวคิดทฤษฎีและการทำงานกลุ่มในหัวข้อ Essence of Agile & Scrum และ Scrum Practice

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-441-0909 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ict.mahidol.ac.th