เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

อาจารย์คณะ ICT ม. มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับรางวัล “ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี 2563”

วันที่ 2 มีนาคม 2564 รศ.ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล “ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี 2563” ระดับมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ อายุงานไม่เกิน 10 ปี เนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งรางวัล “ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น” เป็นรางวัลที่มอบให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการส่งเสริม ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีความประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านการครองตน การครองคน การครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

คณะฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ มา ณ โอกาสนี้