เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) และบริษัท MST ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ และ การจัดกิจกรรมเปิดบ้าน MST

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน พร้อมด้วย ดร. ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ดร. ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล อาจารย์ประจำคณะ และบุคลากรฝ่ายงานสื่อสารองค์กร เข้าร่วมประชุมกับบริษัท เมจิกซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ MST นำโดย คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์   Chairman & CEO คุณบุญช่วย สงวนวรพงษ์ Chief Operating Officer คุณดำรงศักดิ์ ทัศมาลา Project Management Director และคุณนาบุญ สรัคคานนท์ Assistant CEO & General Manager และศิษย์เก่า ICT รุ่น 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ ในโครงการนักศึกษาฝึกงาน และโครงงานวิจัยของนักศึกษา

หลังจากจบกิจกรรมการหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการแล้ว บริษัท MST ยังให้เกียรติในการจัดกิจกรรมเปิดบ้าน MST ออนไลน์ “The First-ever Virtual Open House from MST” ผ่านโปรแกรม WebEx Meetings ให้แก่นักศึกษาของคณะฯ อีกด้วย โดยมีวิทยากรซึ่งเป็นทีมผู้บริหารจากบริษัท MST คณาจารย์ประจำคณะ บุคลากร และนักศึกษาคณะ ICT เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน ซึ่งกิจกรรมเปิดบ้าน MST ออนไลน์ “The First-ever Virtual Open House from MST” ได้รับเกียรติจาก ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน คณะ ICT กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ จากนั้น คุณบุญช่วย สงวนวรพงษ์ ได้แนะนำภาพรวมของบริษัท MST คุณดำรงศักดิ์ ทัศมาลา ได้แนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะพนักงาน (Skill Development) รวมถึงโอกาสในการพิจารณารับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น การฝึกงานภาคฤดูร้อน สหกิจศึกษา และการรับนักศึกษาจบใหม่ และในลำดับสุดท้ายคุณนาบุญ สรัคคานนท์ ศิษย์เก่า ICT รุ่น 3 ยังได้แบ่งปันประสบการณ์ในการทำงาน การติดตั้งโปรแกรมและการบริหารโครงการอีกด้วย