เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับมอบรางวัลชมเชย MU Green Ranking 2022 ในการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2566

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย  อาจารย์ผกาพร  เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี  พร้อมด้วยคุณยุทธนา  จีนสมุทร รักษาการรองหัวหน้างานวิศวกรรมและกายภาพ และ คุณสมศักดิ์ ธนาศรี รักษาการหัวหน้าหน่วยอาคารและภูมิทัศน์ ในฐานะคณะทำงาน ด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เข้ารับมอบ “เกียรติบัตรรางวัลชมเชย MU Green Ranking 2022” จากการตรวจประเมินการดำเนินงานด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบรางวัล ในการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2566 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การตรวจประเมินการดำเนินงานด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565 จัดขึ้นโดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหิดลสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนและผลักดันให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่เวทีการจัดอันดับความยั่งยืนในระดับโลกได้ โดยส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เข้ารับรางวัล ได้ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมทั้ง 7 หมวด ประกอบด้วย คะแนนองค์กร ตัวชี้วัดด้านวัตถุดิบ ตัวชี้วัดด้านพลังงาน ตัวชี้วัดด้านน้ำ ตัวชี้วัดด้านกากของเสีย ตัวชี้วัดด้านอาคาร และตัวชี้วัดด้านก๊าซเรือนกระจก