เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมการซ้อมดับเพลิงขั้นต้นให้กับนักศึกษาและบุคลากร

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมการซ้อมดับเพลิงขั้นต้น ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้กับนักศึกษาและบุคลากร โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สนิท แสงเหลา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน และหัวหน้าคณะทำงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดกิจกรรมฯ และคุณปิยะวัชร์ พุทธปฏิโมกข์ ผู้เชี่ยวชาญงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ การแบ่งประเภทของเพลิงและวิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง การจัดระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบกิจการ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในภาวะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ส่วนในช่วงบ่าย เป็นการฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้เครื่อง AED ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 97 คน ณ ลาน Innovative space และบริเวณหน้าอาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กิจกรรมการซ้อมอบรมดับเพลิงขั้นต้นเป็นหนึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 ที่คณะทำงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน และเพื่อฝึกซ้อมการดับเพลิงขั้นต้น ตามนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลให้บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้