เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ประจำปี 2565 ในรูปแบบ MuEdPEx-A2 (Online MU EdPEx Assessment)

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ประจำปี 2565 ในรูปแบบ MuEdPEx-A2 (Online MU EdPEx Assessment) จากคณะกรรมการตรวจประเมิน นำโดย รองศาสตราจารย์ พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพ ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญวี ประทุมสุวรรณ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พญ.พินภัทร ไตรภัทร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นกรรมการตรวจประเมิน ผ่านการประชุมในรูปแบบ Online EdPEx Assessment ด้วยโปรแกรม Zoom

โดยในช่วงแรก ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี ได้นำเสนอ “การดำเนินการขององค์กรเพื่อเข้าสู่ Next Normal หลังสถานการณ์ COVID-19” จากนั้นเป็นการถามตอบในประเด็นต่างๆ ระหว่างทีมผู้บริหารคณะฯ และคณะกรรมการตรวจประเมิน ส่วนช่วงสุดท้ายเป็นการรับฟังผลตรวจประเมินฯ    โดยได้รับเกียรติจากคุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมสังเกตการณ์ รับฟังผลสรุปการตรวจประเมินฯ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนพัฒนาและผลลัพธ์การดำเนินงานจากแผนพัฒนาของคณะฯ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศต่อไป