เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรม “โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT” สำหรับนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดอบรมโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT หัวข้อ “Multimedia Technology and AI for High School Students” สำหรับนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี และ ดร.สุญาดา เฮงชัยโย รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม พร้อมด้วย ดร.ทิพาจินต์ ไทยพิสุทธิกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดร.พิไลลักษณ์ ปันภัทรทรัพย์ อาจารย์ประจำคณะ ICT ดร.กมลชนก ภาคภูมิ หัวหน้างานนิเทศการเรียนการสอน และคณะครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ณ ลาน Innovative Space ชั้น 1 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา     

โครงการ “เพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT” เป็นกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่างคณะ ICT และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศในระดับที่สูงขึ้น สามารถนำทักษะ ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ไปต่อยอดองค์ความรู้การเรียนในอนาคตได้ รวมทั้งยังพัฒนากระบวนการคิดให้เป็นระบบยิ่งขึ้น ผ่านการเรียนการสอนในลักษณะ Project Based และ Problem Based  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19, 26 สิงหาคม และ 2 กันยายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT103, IT104 และ IT105 มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 150 คน และมีการสอนในเนื้อหาต่างๆ ดังนี้

  • วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 อบรมหัวข้อ Introduction to Python 101 โดย อาจารย์ ดร.ทิพาจินต์ ไทยพิสุทธิกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างโมเดล 3 มิติ โดย อาจารย์ ดร. พิไลลักษณ์ ปันภัทรทรัพย์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ การใช้ Photoshop โดย คุณดวงหทัย แพงจิกรี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
  • วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 อบรมหัวข้อ AIThaiGen โดย รศ.ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหัวหน้ากลุ่มวิจัย Machine Vision and Information Transfer Lab (MVIT) การสร้างโมเดล 3 มิติ โดย อาจารย์ ดร. พิไลลักษณ์ ปันภัทรทรัพย์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ การทำ Motion Graphic โดย คุณศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  • วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 อบรมหัวข้อ การสร้างโมเดล 3 มิติ โดย อาจารย์ ดร.พิสิฐ ไพรวัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีสื่อ Introduction to Python 101 โดย อาจารย์ ดร.ทิพาจินต์ ไทยพิสุทธิกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ เทคนิคการตัดต่อ VDO โดย คุณศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต นักวิชาการโสตทัศนศึกษา