เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การทดสอบเจาะเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application Penetration Testing)” รุ่นที่ 2

วันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดอบรมหลักสูตร “การทดสอบเจาะเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application Penetration Testing)” รุ่นที่ 2 ให้กับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 128 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมในรูปแบบวีดีโอ และคุณสุชนา สินธวถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม โดยมี ดร.อิทธิพล รัศมีโรจน์ รศ.ดร.วัสกา วิสุทธิวิเศษ ดร. ดลวรา คุณะดิลก และ ดร.ทรงพล ตีระกนก อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Webex Meetings
 
การอบรมหลักสูตร “การทดสอบเจาะเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application Penetration Testing)” รุ่นที่ 2 เป็นการอบรมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ช่องโหว่และการโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ การทดสอบเจาะเว็บแอปพลิเคชัน โดยมุ่งเน้นให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงหลักการและวิธีการในการทดสอบเจาะระบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ป้องกันตนเอง และองค์กรที่ตนเองสังกัดต่อไป